ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกกรุงเทพมหานคร เขต 1 ครั้งที่ 2/2565  เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน แจ้งข้อราชการวาระเร่งด่วน เรื่องการแจ้งเสนอเพื่อทราบ โดยมี นายถนอม บุญโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกกรุงเทพมหานคร เขต 1 ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของสำนักอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564   ณ หอประชุมพระพิพัฒน์ศาสนธำรง โรงเรียนปัญญาวรคุณ

          ทั้งนี้ ก่อนเริ่มวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ดังนี้

1. พิธี Kick off ประกาศเจตนารมย์สถานศึกษาปลอดภัย

2. พิธีประกาศความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน เขตพื้นที่ขับเคลื่อน

3.พิธีมอบเกียรติบัตรปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และเกียรติบัตรรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

4.พิธีมอบเกียรติบัตรครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

5.พิธีมอบเกียรติบัตรครูตามโครงการครูสอนดี วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

6.มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นสูงสุด (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นสูงสุด (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

         ในการนี้ นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพรกรรมการผู้จัดการบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 50,000 บาท และ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จำนวน 100,000 บาท

         สำหรับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ครั้งที่ 2/2565 มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

1.การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565(กลุ่มอำนวยการ)

2.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565(กลุ่มบริหารงานบุคคล)

3.การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564(กลุ่มบริหารงานบุคคล)

4.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

5.การมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

6.การมอบเกียรติบัตรปิยชนน์ คนการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

7.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร ครูและนักเรียนในสังกัด สพม.กท 1 เข้าอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

8.ขับเคลื่อนโครงการ “การพัฒนาบทเพลงเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่ห้องเรียน” (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

9.การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

10.งานภาษาไทย(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

11.โครงการครูสอนดี วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

12.กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับปรับปรุง) (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

13. การส่งเสริมเครือข่ายร่วมพัฒนา กลุ่มโรงเรียนที่ 1 – 6 ,การประชุมยกระดับคุณภาพวิชาการภาษาจีน(งานนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1)

14.การรับนักเรียน สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

15.แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

16.การรายงานข้อมูลการติดตามประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(กลุ่มนโยบายและแผน)

15.การรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน(กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

16.การติดตามการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ(หน่วยตรวจสอบภายใน)

 

 

- ขอขอบคุณโรงเรียนปัญญาวรคุณ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุม พิธีกร พิธีการ โสตน์ทัศนูปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในทุกด้าน นำทีมโดย ผอ.อรอุมา บุญไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน

- อัลบั้มภาพ/ข่าวกิจกรรม สพม.กท 1 ::: https://photos.app.goo.gl/LkHqpu7ewJ2RzTWT6

- อัลบั้มภาพการมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลฯ ::: https://photos.app.goo.gl/puhEgnwQgaZyQ3R57

- ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4710893882355080/

- ขอขอบคุณภาพจากเครือข่าย ปชส.สพม.กท 1 โรงเรียนปัญญาวรคุณ ::: https://photos.app.goo.gl/WsCUgsxLE2DZzA5c9

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th