เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ให้เป็นประธานเปิดการอบรมกฎหมายการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีระยะเวลาการอบรม ๑ วัน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ๒ ท่าน   คือ ๑.นายวีระยุทธ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ๒.นายสมบูรณ์ นามสุข นิติกร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจำนวน ๑๓๔ คน โดยมีนางช่อฉัตร จันตะเภา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

          สำหรับการจัดอบรมกฎหมายการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

          ๑.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ  ในการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์   ร้องทุกข์และความรับผิดทางละเมิด ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของโรงเรียน

         ๒.เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของโรงเรียน สามารถเสนอความเห็นและดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ ต่อผู้บังคับบัญชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ กศจ. ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

         ๓.ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษา โดยการส่งเสริมวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัย

ขอขอบคุณ นายวิจิตร สมบัติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม และคณะผู้บริหาร ครู ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับการจัดประชุม พิธีกร พิธีการ โสตทัศนูปกรณ์ และบุคลากร

อัลบั้มภาพ สพม.กท 1  ::: https://photos.app.goo.gl/4Z4WvwAtFYKV6B1x7

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่  ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4798778793566588/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th