เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกกรุงเทพมหานคร เขต 1 ครั้งที่ 3/2565 เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน แจ้งข้อราชการวาระเร่งด่วน เรื่องการแจ้งเสนอเพื่อทราบ โดยมี ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต้นสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

        ทั้งนี้ ก่อนเริ่มวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประธานการประชุมทำพิธีมอบเกียรติบัตรดังนี้

1.พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

2.พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา               

3.พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ“การพัฒนาบทเพลงเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่ห้องเรียน”

4. พิธีมอบเกียรติบัตรครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

5. พิธีมอบเกียรติบัตรครูตามโครงการครูสอนดี วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

       รวมทั้งการนำเสนอ Best Practice โดย กลุ่มโรงเรียนที่ 1 - 6 ตามนโยบาย  “สถานศึกษาปลอดภัย” “พาน้องกลับมาเรียน” และ “โรงเรียนคุณภาพ”

 

       สำหรับการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ครั้งที่ 3/2565 มีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ดังนี้

1.การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ(กลุ่มอำนวยการ)

2.การประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย(กลุ่มบริหารงานบุคคล)

3.ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565(กลุ่มบริหารงานบุคคล)

4.การสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(กลุ่มบริหารงานบุคคล)  5.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

6.การอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสมรรนะการจัดการเรียนรู้ในโลกเสมือนจริง(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

7.การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

8.โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

9.โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

10.โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

11.โครงการส่งเสริมเครือข่ายร่วมพัฒนา กลุ่มโรงเรียนที่ 1 - 6 เขตพื้นที่ขับเคลื่อน(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

12.โครงการ “การพัฒนาบทเพลงเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมสู่ห้องเรียน”(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

13. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

14.การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

15.การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2022(กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)

16.การรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

17.การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มนโยบายและแผน)

18.การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC) สิ้นปีการศึกษา 2564 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

19.รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) (หน่วยตรวจสอบภายใน)

20.การรายงานงบการเงินประจำเดือน(หน่วยตรวจสอบภายใน)

ขอขอบคุณโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุม พิธีกร พิธีการ โสตน์ทัศนูปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในทุกด้าน นำทีมโดย ผอ.ลัดดา จักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกคน

 

อัลบั้มภาพ/ข่าวกิจกรรม สพม.กท 1 ::: https://photos.app.goo.gl/JfFgNdAVync2p8UE6

อัลบั้มภาพการเกียรติบัตรรางวัลฯ ::: https://photos.app.goo.gl/D4nqC5YDV2jVG4tv5

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/4806298192814648/

ขอขอบคุณภาพจากเครือข่าย ปชส.สพม.กท 1 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ::: https://drive.google.com/drive/folders/1h-fuNa5FEVhM0QhSe41lcBoTMUb9SnOc?usp=sharing

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th