วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยมติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เพื่อเตรียมเปิดเรียน (On-Site) ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร และเวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ (ผ่านระบบ Google Meet)   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th