วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดงาน สืบสานสายใย หัวใจสีแดง ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยเป็นการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการระดับผู้บริหารของข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ณ หอประชุมเพชรรัตน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th