วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และติดตามการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักเรียนเพิ่มขึ้น จากโครงการโรงเรียนประจำ และโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th