วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key performance indicators) ในระยะเวลา ๑ ปี ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก และเวลา ๑๑.๓๐ น. ประธานการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยประเมิน ๒ ด้าน ๑.ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๒.ด้านความรู้ความสามารถ สายบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th