วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานการประชุมแนวทางการเตรียมการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ (บางแวก)   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th