นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และนโยบายและจุดเน้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 67 แห่ง โดยนายปิยนัฐ ธนะบุตร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินการ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

    ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

1. โครงการสรรค์สาร...ปันประสบการณ์การอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

2. รายการเสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะการอ่าน

3. โครงการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

5. การขับเคลื่อนการพัฒนาความฉลาดรู้เรื่องการอ่านด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และแบบฝึกการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

6. การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

7. การนิเทศ ติดตามตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

8. การจัดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

อัลบั้มภาพกิจกรรม ::: https://photos.app.goo.gl/KFS9zTDpqR1F5jMq9

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท 1 ที่ ::: https://m.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/5032047700239695/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th