เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 67 สถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)

       ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA)โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศอีกทางหนึ่ง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเพื่อให้สถานศึกษาได้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการประเมิน และดำเนินการกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต

 

อัลบั้มภาพกิจกรรม ::: https://photos.app.goo.gl/CkvhX5aLbKxwXkJc8

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท 1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/5043925535718578/

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th