เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4  สิงหาคม 2565  นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (ผอ.สพม.กท1) เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ  มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และครูผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านพัสดุของโรงเรียน รวม 320 ท่าน โดยมีนางกาญจนา ขจรฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

           สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อที่จะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่องการรับ - จ่ายเงิน และการนำส่งเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ด้วยระบบ KTB Corporate Online ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในฐานะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับโรงเรียนและสำนักงาน ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในลักษณะการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งระดับสำนักงานและโรงเรียน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เป็นประโยชน์ สามารถแก้ปัญหา และประสานการทำงานร่วมกันได้ดี ในการนี้ เป็นการประชุมสัมมนานอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยเชิญวิทยากรในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และวิทยากรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจโดยตรง นอกจากนั้นยังจัดช่วงเวลาให้ทุกฝ่ายได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการทำงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และสรุปเป็นแนวปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานกับโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

อัลบั้มรวมภาพกิจกรรม ::: https://photos.app.goo.gl/JudHn5dyREc1v5MDA

ติดตาม facebook เครือข่าย ปชส.สพม.กท1 ที่ ::: https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/5148626401915157/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th