เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 จัดอบรมการใช้งาน MOE Safety Platform แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยให้กับตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนละ 3 คน และครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ สภานักเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ sc operator หรือ sc action ของระบบ MOE Safety Center โรงเรียนละ 1 คน รวม 67 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 335 คน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานการแจ้งเหตุใน MOE Safety Platform ได้ทุกขั้นตอน และให้คําแนะนําแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดอบรม จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1.จุดอบรมโรงเรียนเทพศิรินทร์  2.จุดอบรมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 3.จุดอบรมโรงเรียนทวีธาภิเศก 4.จุดอบรมโรงเรียนวัดราชโอรส 5.จุดอบรมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th