วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักเรียนทุกห้องเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างความตระหนักในบทบาทพุทธศาสนิกชนที่ดีให้แก่นักเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม ณ วัดเทพศิรินทราวาส เวลา ๐๗.๓๐ น. ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th