วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เข้ากราบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ถวายรายงานความคืบหน้าการจัดงานภาษาจีนและโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญและองค์ประกอบของการเรียนภาษาจีน ๒.เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ๓.เพื่อให้ครูนำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เวลา ๑๒.๓๐ น. ประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพม.กท ๑ เพื่อแจ้งข้อราชการ (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๖ กลุ่ม เข้าร่วมการประชุม   >>>ภาพกิจกรรม<<<

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]