วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา  ๐๘.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กล่าวรายงานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูสอนภาษาจีนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนด้วยรูปแบบ Active Learning วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นถึงความสำคัญและองค์ประกอบของการเรียนภาษาจีน ๒. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องเทคนิคการสอนภาษา และวัฒนธรรมจีน ๓. เพื่อให้ครูนำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตร "ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้จัดการเรียนรู้ภาษาจีนดีเด่น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th