วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา  ๑๕.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ บรรยายพิเศษ “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กิจกรรมสร้างนวัมนธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑” โดยมีบุคลากร สพม.กท ๑ เข้าร่วมการอบรม ณ เทวมันตรารีสอร์ท กาญจนบุรี   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th