วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมการติดตามการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการนำผลประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) เพื่อนำนโยบายเกี่ยวกับด้านการวัดประเมินผลผู้เรียนไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สพม.กท ๑ เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม   >>>ภาพกิจกรรม<<<

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th