วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา  ๐๙.๐๐ น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีทำบุญและถวายสังฆทาน โดยมี ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เข้าร่วมพิธี ในพระวโรกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระเมตตาให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหาร เฝ้าถวายสักการะและรับประทานพร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เวลา ๑๕.๐๐ น. บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ กระทรวงศึกษาธิการ   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th