วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกลุ่ม โรงเรียน Royal ตามแผนพัฒนาโรงเรียน ระยะ ๒ ปี  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประกอบด้วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th