เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"  นายศรายุทธ  ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา กำหนดจัดระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" แขวงบางมด เขตจอมทองกรุงเทพมหานคร มีลูกเสือ เนตรนารีเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 32 คน

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กําหนดให้จัดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา พระราชทานในสถานศึกษา ตามแนวพระราชดําริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความสํานึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรง ประกอบพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ยาวนานมา “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทําความดีด้วยหัวใจ” โดย หลักการของจิตอาสา คือจิต แห่งการให้ ความดีงามทั้งปวงแก่ผู้อื่นและเพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ ซาบซึ้งใจ และปิติสุขที่ได้เสียสละเวลา แรงกาย แรงสติปัญญา ใน การทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวัง ผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น อันสอดคล้องกับหลักการของการ ลูกเสือ ในการบําเพ็ญประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และสนอง พระราชดําริ ในการปลูกฝังส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนลูกเสือร่วมกันบําเพ็ญ ประโยชน์ ช่วยเหลือผู้อื่น ทําความดีด้วยหัวใจ และมีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง จึงนับได้ว่าเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนา กิจการลูกเสือให้ก้าวหน้าต่อไป

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ของโรงเรียน ให้คํานึงถึง ประโยชน์ 4 สถานะ คือ

1. ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ มีระบบหมู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. มีกิจวัตรประจําวันที่ต้องหมั่นฝึกฝน และมุ่งทําดี 3. ได้เข้าร่วมกิจกรรม ทดสอบ และฝึกปฏิบัติ 4. ได้เพื่อนเสมือนญาติมิตร และมีจิตอาสา

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาในวันนี้ แสดงถึงความเข้มแข็งของกิจการลูกเสือ ซึ่งนับว่าเจริญก้าวหน้าไปมาก หน้าที่ และ บทบาทของหมู่ลูกเสือ ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ ที่จะช่วยสร้างให้ลูกเสือนั้นมีระเบียบ วินัย เกิดทักษะกระบวนการลูกเสือ โดยลูกเสือควรศึกษา หาความรู้เพิ่มเติม ฝึกตนเอง ให้มีบุคลิกภาพดี มีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้พัฒนาใน ชีวิตให้ก้าวหน้า และมีจิตอาสา ขอขอบคุณคณะผู้ดําเนินงาน และผู้เกี่ยวข้องทุก ท่าน ที่ได้ร่วมใจกัน จัดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ใน ครั้งนี้

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]