วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์ในช่วงฤดูฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เวลา ๑๐.๓๐ น. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่เพื่อเตรียมจัดงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ พร้อมให้แนวทางปฏิบัติ การบริหารทรัพยากรนํ้า เนื่องด้วยบริเวณโดยรอบโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เวลา ๑๒.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม กำกับ ให้แนวทางการปฏิบัติ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงก่อนปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th