วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน อาคาร ๒๖ ปี ศรีทวีธานุสรณ์ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างความตระหนักรับรู้ด้านความปลอดภัย เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.กท ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้โอวาท มอบนโยบาย และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓ และประจำปี ๒๕๖๔ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๒๗ ราย โดยมี นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]