วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานเปิดการแข่งขันประกวดทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประเภทรำวงมาตรฐาน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก ปลูกสมรรถนะหลักนักเรียน (Active Learning) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ความกล้าแสดงออก ทางด้านนาฏศิลป์ไทย และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม ในการนี้เป็นผู้แทนรับมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.รุ่น ๔๒) เป็นจำนวนเงิน ๗๑๘,๘๓๑ บาท ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “แข่งขัน Coding สร้างนวัตกรรม Rover maze ด้วยบอร์ดสมองกล” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานบอร์ดการเรียนรู้สมองกล และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการสร้างนวัตกรรม โดยมี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนศึกษานารี  >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]