วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” ดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เวลา ๐๗.๓๐ น. โรงเรียนสตรีวิทยา เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม มีผู้ได้รับทุน จำนวน ๑,๑๑๗ ทุน รวม ๕,๕๘๕,๐๐๐ บาท โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นประธานในพิธี เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ๒.เพื่อดำเนินการช่วงเชื่อมต่อทางการศึกษา สังคมสังเคราะห์ และการแพทย์สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ๓.เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ในด้านองค์ความรู้และด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อคนพิการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ๔.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เวลา ๑๑.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยทางโรงเรียนมีนักเรียนประจำพักนอน (นักกีฬาฟุตซอล) ซึ่งมีผลงาน อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ SESAO ๑ DIDIER FUTSAL LEAGUE U ๑๗ ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีรับมอบทุนพัฒนาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด อภิศักดิ์ เทพผดุงพร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เป็นจำนวน ๓๗ ทุน รวม ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th