เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำนเนินการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบางหลวง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)
แนวทางในการประชุมเพื่อ กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 แบ่งกรอบการติดตามออกเป็บ 4 ด้าน คือ แผนงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ กำหนดกรอบเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจคณะทำงาน ฯ ตลอดจน กำหนดปฏิทินการออกติดตามสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยคณะทำงานฯ
ดังกล่าว ประกอบด้วยครูจากสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th