วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานเปิดนิทรรศการไทย-จีน ศิลป์สัมพันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานและศักยภาพทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ ของผู้เรียน รวมทั้งสุขภาวะที่ดีอันเกิดกับผู้เรียน ณ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมประชุมการจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษและการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะพนักงานราชการในส่วนเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ๓S (Smart Startup School) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยก่อนเริ่มการประชุม พระเทพเวที (พล อาภากโร ) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม กล่าวสัมโมทนียกถา การบริหารโรงเรียนโดยใช้วัดเป็นฐาน ณ โรงเรียนวัดสังเวช   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]