วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย กิจกรรม Kick off and The Diary  “ย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย” วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบเชิงรุก Active Learning ๒. เพื่อพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และหน้าที่ พลเมือง สำหรับครูและนักเรียน ๓. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ สำหรับครูและนักเรียน โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนพญาไท เวลา ๑๔.๓๐ น. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]