วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ร่วมการประชุมประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษาตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ กระทรวงศึกษาธิการ เวลา ๑๑.๓๐ น. ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง เวลา ๑๕.๐๐ น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครพาน้องกลับมาเรียน (อสร.) เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในสังกัดที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th