ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินงานประกาศเกียรติคุณ ครูอาวุโส โดยได้มีโอกาสเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสดังนี้

 

 

ประกาศ media/files/20230223092900_1_%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20.pdf

แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (มอ.1) media/files/20230223093048_1_%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20.pdf

แบบขอรับความช่วยเหลือการเงินฯ (มอ.2) media/files/20230223093150_3_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20(%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%A1%E0%B8%AD_2).pdf

ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดผลการพิจารณาคัดเลือกเงินช่วยเหลือ
(มอ.3) media/files/20230223093339_4_%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20(%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%A1%E0%B8%AD_3)%20.pdf

บัญชีรายชื่อครูอาวุโสที่ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (มอ.4) media/files/20230223093602_5_%20%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20(%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%A1%E0%B8%AD_4_).pdf

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณา (มอ.5) media/files/20230223093708_6_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566%20(%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20%E0%B8%A1%E0%B8%AD_5)doc.pdf

ข้อแนะนำการตรวจแบบคำขอฯ  (มอ.1) media/files/20230223093756_7_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AF%20%20(%E0%B8%A1%E0%B8%AD_%201)%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202566.pdf

ข้อแนะนำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นแบบขอรับเงินช่วยเหลือ ปี2566 (มอ.2) media/files/20230223093915_8_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%9B%E0%B8%B52566%20(%E0%B8%A1%E0%B8%AD_2).pdf

สถานที่ติดต่อขอรับ และยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ media/files/20230223094006_9_%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%202566.pdf

ขั้นตอนและรายละเอียดการยื่นเอกสารฯ
https://www.canva.com/design/DAFbLCvSXdA/MI-0ZVu2tVTDoWKRojkgxw/watch?utm_content=DAFbLCvSXdA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR2H31lyAdS1XYn43wTMya8WZXwUoQNiUmtAauZ4cWx91PJVWgI8IC50v7c

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]