วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประธานการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยประเมิน ๒ ด้าน ๑.ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ๒.ด้านความรู้ความสามารถ สายบริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th