วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (เปิดเรียนวันแรก) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของนักเรียน ดังนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เวลา ๑๔.๓๐ น. บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ “เรียนดี มีความรู้ สู่ห้องเรียน”  โดยมีครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จำนวน ๑๖๕ คน เข้ารับการอบรม ณ ซี แซนด์ ซัน หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี   >>>ภาพกิจกรรม<<<

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]