วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักงานติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ กลุ่มงานนโยบายและแผน พร้อมด้วย
ผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆ เข้าประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]