วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รอง ผอ.สพม.กท 1 เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป
และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2566  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นบุคลากรจากหน่วยงานทางการศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 75 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการลูกเสือโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย
ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ การบริหารงานในกองลูกเสือ รวมทั้งทักษะและพิธีการทางลูกเสือ ส่งผลให้สามารถวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน
และพัฒนากิจการลูกเสือให้แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น

  

  

  

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]