วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐  ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และกำกับ ติดตาม ด้านการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร  คุณครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี นายพรชัย  ธนปารมีกุล รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยให้การต้อนรับ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุทธิเกียรติ  พันธ์เสนา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]