วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ ดร.นิยม  ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนัก
ในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมี นางเนาวรัตน์  ขจรเดชะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ให้การต้อนรับ  เวลา ๐๗.๐๐ น. ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” และโรงเรียนแห่งความสุข ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายวุฒิชัย วรชิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจม
ราชาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ให้การต้อนรับ เวลา ๑๐.๐๐ น. ประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม และการมอบนโยบายและจุดเน้น Quick Win เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ
“โรงเรียนแห่งความสุข” ณ ห้องประชุมราชเทวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ พญาไท เวลา ๑๔.๐๐ น. ประชุมการจัดเตรียมสถานที่การจัดงาน การปลูกฝังความเป็นไทย
ในหัวใจเยาวชน 1 โรงเรียน, 1 Soft Power  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในสังคมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ณ  C ASEAN RATCHADA ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่วมเป็นเกียรติเปิดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ “เรียนดี มีความสุข วิถีนนท์
วิถีคุณภาพ”การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และความมั่นคงของชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ตามความถนัด และความสนใจ เผยแพร่ผลสำเร็จของการจัดการศึกษาของครูผู้สอน
และผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน ณ หอประชุมฉัตรแก้ว โรงเรียนสตรีนนทบุรี

  

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]