วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและ
ความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย
      โดยในเวลา 07.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
      เวลา 07.25 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
      เวลา 07.45 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
      และในเวลา 10.45 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ2 (สุวรรณสุทธาราม)
      ขอชื่นชม ทั้ง 4 โรง่เรียน ที่นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี และถือเป็นของขวัญรับเปิดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน

  

  

  

  

    

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]