วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัย
ของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย
         โดยในเวลา 06.45 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยการเปิดภาคเรียน และความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
         เวลา 08.30 น. นำคณะบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และครูผู้ช่วย บรรจุใหม่ ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณ เขตสุจริต
เพื่อต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)
         เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ห้องน้ำ และสิ่งสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
         และในเวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” โดยมี นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
         ขอชื่นชม ทั้ง 3 โรง่เรียน ที่นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี และถือเป็นของขวัญรับเปิดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]