วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567  ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายทางการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย 
        โดยในเวลา 06.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียน ในการข้ามถนน ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
        เวลา 07.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 และความปลอดภัยในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
        เวลา 08.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด้านความเรียบร้อย การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 พร้อมกำกับ ติดตาม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี 
มีความสุข" และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียนที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
        เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อยการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 พร้อมกำกับ ติดตาม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย "เรียนดี 
มีความสุข" และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

        เวลา 11.00 น. ประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร สพม.กท 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “Snake Snake Fish Fish with SESAO 1” ซึ่งเป็นกิจกรรม Brush up your English ปัดฝุ่นภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 บางแวก
        เวลา 12.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน Smart Startup School (3S) ตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อหารือแนวทางการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กด้านการจัดทำสื่อการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
        ขอชื่นชม ทั้ง 5 โรงเรียน ที่นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา ได้เป็นอย่างดี และถือเป็นของขวัญรับเปิดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน
   
 
  
 
   
 
 
    
 
 
 
    
 
    
 
 
    
 
 
  
 
 
 
    
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]