วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานการเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 12
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
      และในเวลา 13.00 น. เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “Snake Snake Fish Fish with SEASAO 1” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
โดยเป็นการฝึกการสนทนากับชาวต่างชาติ และกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ซึ่งจัดขึ้น ณ Raina House จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


  

  

 

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]