วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”
          โดยในเวลา 08.00 น. พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์
          เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้สอดรับกับ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของห้องน้ำ ให้มีความสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งาน ตลอดจน
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นสื่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และเยี่ยมชมอาคารเรียนหลักสูตรอิงลิชโปรแกรม โดยมี นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
          และในเวลา 11.00 น. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการคุณภาพ
การศึกษากลุ่มโรงเรียน 3s smart startup school ณ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
          และชื่นชมทั้ง 3 โรงเรียนที่ได้นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของของโรงเรียนตนได้เป็นอย่างดี    

  

  

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]