วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประชุมเพื่อหารือแนวทางการขยายผลโครงการ
"ปลูกฝังความเป็นไทย ในหัวใจเยาวชน" พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
4. ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
5. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
6. นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๖๖ หมู่ช้าง)
7. บริษัท ไทยเบเวอเรจ จำกัด มหาชน
โดยมีนายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้แทนรัฐมนตรี เข้าร่วมหารือณ C-asean ชั้น M ห้องประชุม 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขอขอบคุณ  บริษัท ไทยเบเวอเรจ จำกัด มหาชน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการประชุม 

     เวลา 14.00 น. พร้อมด้วย นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ธีร์  ภวังคนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมคณะฯ ในพิธีเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย  

     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้สอดรับกับ นโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย” และ “เรียนดี มีความสุข” ซึ่ง จัดขึ้น ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
     ขอชื่นชม นายกิตติศักดิ์  สมพล ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่มีส่วนสนับสนุน ทำให้กิจกรรมดังกล่าว สำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]