วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุข
และความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย
       โดยในเวลา 07.00 น. ลงพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โดยมีนายสิทธิศักดิ์  แก้วสอนทะเล 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
       และในเวลา 08.00 น. ลงพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยมี ว่าที่ ร้อยโทขจรศักดิ์  เจริญฤทธิ์วัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ให้การต้อนรับและยังมีการบรูณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน โดยมีโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 
       ขอชื่นชมทั้ง 3 โรงเรียนที่ได้นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของของโรงเรียนตนได้เป็นอย่างดี
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
  
  
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]