วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
ของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุข
และความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย
        โดยในเวลา 07.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยมี ดร.เทพฤทธิ์  ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
        และในเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โดยมี นางสาวคุรุรัตน์  วรวณิชชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
        ขอชื่นชมทั้ง 2 โรงเรียนที่ได้นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของของโรงเรียนตนได้เป็นอย่างดี
 
 
 
  
 
email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]