วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาปลอดภัย และ “เรียนดี มีความสุข”และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เรื่อง การเสริมสร้างความสุข
และความปลอดภัยของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียน ที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย
           โดยในเวลา 06.20 น. ลงพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนบางมดวิทยา (สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์)
           ในเวลา 07.20 น. ลงพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน พร้อมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดราชโอรส
           ขอชื่นชมทั้ง 2 โรงเรียนที่ได้นำนโยบายของ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทของของโรงเรียนตนได้เป็นอย่างดี
           เวลา 08.20 น. นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และการปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก)
           และในเวลา 09.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา (ร่าง) มาตรฐาน ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่
4 - 5 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี


   

   

   

    
  

  

  

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]