วันที 12 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการการอบรมสื่อนวัตกรรม เพื่อการศึกษา
Anywhere Anytime โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีทักษะในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน
            ขอชื่นชม นางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน ที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้สอน ให้มีศักยภาพ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

  

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]