วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในการประเมินฯ โดยในช่วงเข้า มี ดร.ภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ และในช่วงบ่าย มีนายอำนาจ ชีวังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช เป็นผู้เข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้ 

  

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]