วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ 1 ปี โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานในการประเมินฯ โดยในช่วงเข้า มี นายธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์และในช่วงบ่ายมี นางวรรณวิสา สมบัติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณ สุทธาราม) เป็นผู้เข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้ 

    

    

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]