สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานการเงิน การบัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายในของสถานศึกษา 
ซึ่งมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เป็นการอบรม เรื่อง "วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง"
โดย นาย วัยชัย ธงชัย ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักการคลังและสินทร์ทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามผู้เข้าอบรม เพื่อแก้ข้อสงสัยและป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏฺิบัติงาน   ******ประมวลภาพกิจกรรม******

   

     และในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เป็นการบรรยายในหัวข้อ "แนวทางลดความเสี่ยงในการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ โดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]