วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567 ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มอบหมายให้ นายถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัด
ระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง โดยมี ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นวิทยากร ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ C201 โรงเรียนโยธินบูรณะ

    

    

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]