สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย อ่านเอาเรื่อง โดยใช้แนวเนื้อหาแบบข้อสอบ ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สพม.1 (ไชยฉิมพลี)  โดยมีนายกิตติ ทองเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ซึ่งมีนักเรียนในสงกัด สพม.1 เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 52...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1(สพม.1) ดำเนินการประชุมโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูด้วยระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) โดยความร่วมมือ ระหว่าง สพม.1 กับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในสังกัด สพม.1 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง(Coaching and Mentoring) โดยมีนายศรีรัตน์ รัตนราศรี...

นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ประชุมสัมมนาจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปี2556-2558) ระหว่างวันที่ ในวันที่ 30 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2556 ณ วังหิ่งห้อยรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.1 จัดการประชุมสัมมนาจัดทำแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 3 ปี (ปี2556-2558)...

กลุ่มอำนวยการ สพม.1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน วันที่ 12 มิ.ย. 56 ณ ห้องประชุมเพชรเกษม สพม.1 บางแวก       

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เดินการจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม โดย นายกิตติ ทองเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมทบ โตสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร อำเภอชะอำ จังเพชรบุรี จำนวน 51...

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]